Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Download hier de Algemene voorwaarden deelnemers en sponsors Congressen MetZorg

Download hier de Algemene voorwaarden opdrachtgevers Congressen MetZorg

Privacyverklaring Congressen MetZorg:

Dit is de privacyverklaring van Congressen MetZorg te Utrecht. Hoe gaan wij om met de persoonsgegevens die we verkrijgen via onze website?

We hebben de volgende (persoons)gegevens nodig om je te kunnen laten deelnemen aan het congres:

Voorletter(s), voornaam en achternaam;

E-mailadres; om de bevestiging van aanmelding te mailen en je relevantie informatie te verstrekken met betrekking tot de bijeenkomst

Telefoonnummer; indien er niet gereageerd wordt op informatie die per e-mail is verstrekt en dat wel noodzakelijk is

Factuuradres; voor het versturen van de factuur. Op de factuur worden qua persoonsgegevens tevens je voorletter(s), voornaam, achternaam en functie vermeld.

Postadres indien deze afwijkt van de opgegeven factuurgegevens; voor het versturen van het toegangsbewijs. Na het congres versturen we per post aankondigingen van komende congressen. Je kunt dit te allen tijde stopzetten door een e-mail te sturen naar info@congressenmetzorg.nl o.v.v. je naam en adres.

Functie en Organisatie/Instelling; Je naam, functie en organisatie/instelling vermelden we op een deelnemersbadge, deze informatie wordt tevens verstrekt aan de sprekers en eventuele sponsors.

BIGnummer of een lidnummer van een van de accreditatieregisters: ten behoeve van het bijschrijven van pe-punten.

Als je je aanmeldt voor een bijeenkomst ga je ermee akkoord dat je persoonlijke gegevens worden verwerkt voor registratie- en afhandelingsdoeleinden en om je informatie te sturen in verband met het congres.

E-mailnieuwsbrief

Je geeft zelf aan of je onze gratis e-mailnieuwsbrieven wenst te ontvangen. Je kunt je na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door onderaan de nieuwsbrief te klikken op uitschrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Congressen in opdracht van derden: als je je aanmeldt voor een bijeenkomst die wij in opdracht van derden organiseren verwerken wij jouw gegevens alleen voor registratie- en afhandelingsdoeleinden en om je informatie te sturen in verband met het congres. Wij dragen je gegevens vervolgens over aan de opdrachtgever.

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou. Wij verstrekken bijvoorbeeld jouw adresgegevens aan Post.NL en SANDD voor het verzenden van facturen, toegangsbewijzen en aankondigingen van onze congressen. Dit kan daarnaast gebeuren in opdracht van onze opdrachtgevers. Congressen MetZorg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Congressen MetZorg maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@congressenmetzorg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Congressen MetZorg bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, en sowieso totdat jijzelf aangeeft dat je geen post  en/of – indien je je daarvoor hebt aangemeld – je geen e-mailnieuwsbrief meer wenst te ontvangen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Congressen MetZorg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@congressenmetzorg.nl. Om jouw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en je pasfoto zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Congressen MetZorg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Congressen MetZorg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@congressenmetzorg.nl