Symposium 25 jaar thuisbeademing Nederland | 6 april 2018 | ReeHorst, Ede

 •  

   

   

   

  In 1992 wees het ministerie van VWS vier centra voor chronische beademing aan, die verbonden moesten zijn met een academisch centrum. Deze organisatie, die wereldwijd uniek is, heeft ertoe geleid dat er op meerdere vlakken uitstekend wordt samengewerkt. Een concreet voorbeeld hiervan is de Veldnorm Chronische beademing, die met alle betrokken partijen ontwikkeld is. Een ander voorbeeld is het nationaal scholingsprogramma, waardoor alle hulpverleners in Nederland op dezelfde manier geschoold worden. Daarnaast wordt ook op researchgebied gebruikgemaakt van onze unieke organisatie, getuige de meerdere nationale studies die al afgerond zijn of nog lopen.

   

  Ondanks een vrij restrictief beleid is in de afgelopen 25 jaar het aantal patiënten meer dan vertienvoudigd, van 300 naar ruim 3300. Redenen genoeg om op 6 april 2018 uitgebreid in te gaan op de vele aspecten van de chronische beademing, zowel tijdens plenaire lezingen als in de workshops.  De Centra voor Thuisbeademing (CTB) nodigen u van harte uit om in congrescentrum ReeHorst te Ede kennis te nemen van het unieke karakter van de chronische ademhalingsondersteuning in Nederland.

  Programma
  Onder leiding van dagvoorzitter prof. dr. Guus Schrijvers, voorzitter Vereniging Spierziekten Nederland

  09.30 uur
  Ontvangst

  10.00 uur
  Opening
  Drs. Ries van den Biggelaar, longarts en medisch hoofd, Erasmus MC Rotterdam CTB

  10.10 uur
  Veldnorm chronische beademing: een terugblik
  Dr. Michael Gaytant, internist, staflid CTB, UMC Utrecht
  Tijdens deze presentatie staat Michael Gaytant kort stil bij de historie en de ontwikkeling van de Thuisbeademing in Nederland. Daarna zal hij de toehoorders meenemen in de gevolgen van deze ontwikkelingen, de aanleiding voor de ontwikkeling van Veldnorm 1.0 en de Veldnorm zelf.

  10.35 uur
  Verandert het patiëntenperspectief?
  Drs. Marcel Timmen, directeur Vereniging Spierziekten Nederland
  Steeds meer mensen met een spierziekte krijgen te maken met ademhalingsondersteuning. Het is een ‘normaal’ onderdeel van het behandeltraject geworden. Hoe verandert ademhalingsondersteuning het perspectief van deze patiënten? Voor hen zijn belangrijke vragen: kunnen we langer zelfstandig en veilig blijven wonen? Zijn de zorg en regelgeving hier voor ons voldoende op ingesteld?

  11.00 uur
  Leven met een levend verlies
  Prof. dr. Manu Keirse, emeritus hoogleraar Faculteit Geneeskunde, KU, Leuven
  Leven met een kind of een familielid met een ernstige beperking is leven met een verlies dat nooit eindigt. Bij een verlies door sterven verwacht je dat de pijn van het verlies geleidelijk afneemt, maar het permanent leven met een beperking heeft niets te maken met oplossing of beëindiging. Het is een verlies dat niet afneemt en wonden die niet genezen. Het gaat over verlies dat permanente energie en moed vraagt om nieuwe crisissen het hoofd te bieden. Je moet je voortdurend aanpassen aan veranderingen die het leven in belangrijke mate veranderen. Het gaat over jaar na jaar leven met de onvermijdbaarheid van het verlies dat continueert en over het vinden van een balans in het leven zonder je greep te verliezen.

  11.30 uur
  Pauze

  12.00 uur
  Workshopronde 1

  13.00 uur
  Lunch

  14.00 uur
  Workshopronde 2

  15.00 uur
  Pauze

  15.30 uur
  Workshopronde 3

  16.30 uur
  De toekomst van de thuisbeademing
  Prof. dr. Peter Wijkstra, longarts en medisch hoofd, UMC Groningen CTB
  Peter Wijkstra schetst welke ontwikkelingen ons nog te wachten staan.

  16.45 uur
  Verrassende slotact

  17.00 uur
  Borrel

  In de middag kunt u deelnemen aan drie van de volgende workshops:

  1. De beademde patiënt in de revalidatiegeneeskunde
  Dr. Robert Pangalila, kinderrevalidatiearts, Revalidatiecentrum Rijndam, Rotterdam
  Drs. Esther Kruitwagen-van Reenen, revalidatiearts, UMC Utrecht
  In de zorg voor patiënten met complexe chronische aandoeningen werken de revalidatiegeneeskunde en het CTB vaak nauw samen. Een goed voorbeeld betreft de patiënten met een spierziekte zoals Duchenne, Myotone dystrofie en ALS. Er is een gezamenlijk doel, namelijk optimale kwaliteit van leven ondanks beperkingen. In het maken van keuzes voor complexe zorg als beademing speelt de revalidatiegeneeskunde vaak een centrale rol. Daarbij wordt gekeken naar het functioneren van de patiënt, maar ook naar de belasting voor de omgeving.

  2. Sputummobiliserende technieken
  Prof. dr. Erik Hulzebos, klinisch inspanningsfysioloog, UMC Utrecht
  Drs. Bart Bartels, onderzoeker en kinderfysiotherapeut, WKZ, Utrecht
  Patiënten met een spierziekte hebben vaak klachten van chronisch (productief) hoesten, toegenomen sputumproductie en het onvermogen om dit sputum effectief en efficiënt op te hoesten, met als gevolg sputumretentie, bronchiale obstructie en infecties. Deze kenmerken zijn geassocieerd met een progressieve achteruitgang in klinische en functionele status. Een verminderde klaring van sputum is een belangrijk onderliggend mechanisme van deze toegenomen ziektelast bij patiënten met een spierziekte. De behandeling bestaat daarom meestal uit het voorschrijven van antimicrobiële middelen, mucolytica en sputum-evacuerende technieken (Engels: Airway Clearance Techniques). Indicaties/contra-indicaties en het onderliggende werkingsmechanisme van verschillende ACT’s komen in deze workshop aan de orde.

  3. Wat is de rol van de algemeen kinderarts bij beademde kinderen?
  Drs. Linda Corel, Erasmus MC/Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam CTB
  Drs. Willemien de Weerd, kinderarts, UMC Groningen CTB
  In deze workshop bespreken we aan de hand van casuïstiek de indicatie voor thuisbeademing bij kinderen. Het accent ligt hierbij op de samenwerking met de algemeen kinderarts waarbij de thema’s groei, ontwikkeling en voedingstoestand aan de orde komen. Duidelijk wordt wat het CTB kan betekenen bij kinderen met een slaapademhalings- of sputummobilisatieprobleem en wanneer verwijzing is geïndiceerd.

  4. Non-invasieve beademing (NIV): wat is dat en voor wie is het? Instellen op NIV en thuis met NIV
  Ad Terheijden, verpleegkundig consulent Chronische Beademing,  UMC Utrecht CTB
  HenkJan Wesselink, verpleegkundig consulent, UMCU CTB
  NIV biedt onze patiënten veel voordelen zoals minder benauwdheidsklachten, meer energie en daardoor een betere dagbesteding. Kortom, een betere kwaliteit van leven. Naast de voordelen vraagt NIV inspanning van zowel de patiënt en ook van zijn zorgnetwerk. Bijvoorbeeld het onderhoud aan het apparaat en van het masker. Bijkomend zijn er ook veiligheidsaspecten waar zowel de patiënt als zijn netwerk rekening mee moet houden.

  5. Tracheastomale beademing(szorg) van klein tot groot
  Hans van der Aa, MANP, verpleegkundig specialist, UMC Groningen CTB
  Trudi Taat, MANP, verpleegkundig specialist, Sophia Kinderziekenhuis/Erasmus MC Rotterdam CTB
  Tracheastomale beademing in de thuissituatie: wat is dat en voor wie is het? Bij het leven met een beademing via een tracheacanule komt veel om de hoek kijken. Het afhankelijk zijn van apparatuur vergt veel inspanning van de patiënt, diens ouders, mantelzorgers en zorgnetwerk. In deze workshop wordt ingegaan op deze aspecten. Wat is er voor nodig om de patiënt met tracheastomale beademing veilig in een thuissituatie of woonomgeving te kunnen verzorgen, waarbij de kwaliteit van leven voor de patiënt voorop staat? Hoe kunnen kinderen/patiënten met deze vorm van beademing naar school, werk of dagbesteding?

  6. Waarom horen nieuwe doelgroepen (COPD/OHS) bij het CTB?
  Prof. dr. Peter Wijkstra, longarts en medisch hoofd, UMC Groningen CTB
  Dr. Nicolle Cobben, longarts en medisch coördinator,  Maastricht UMC+ CTB
  Het CTB is een expertisecentrum en last-resortzorgverlening voor een diversiteit aan aandoeningen, leidend tot chronisch respiratoir falen. Er zijn belangrijke stappen gezet voor kwaliteit en veiligheid in de zorgverlening hiervan en beademing is een onderdeel geworden van een geïntegreerde zorgbundel. Hierdoor ligt bij het CTB bij uitstek de kennis omtrent welk zorgverlening primair bij CTB ligt en welke (deels) gesubstitueerd kunnen worden. Hierbij hoort ook de nieuw te ontwikkelen doelgroepen, innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Aan de hand van casuïstiek worden in deze workshop specifieke doelgroepen toegelicht.

  7. Myotone dystrofie: een uitdaging voor de zorgverlener?
  Dr. Janneke Hoeijmakers, neuroloog, Maastricht UMC+
  Drs. Bettine Vosse, longarts, Maastricht UMC+ CTB
  Myotone dystrofie type 1 is een erfelijke neuromusculaire aandoening die zich kenmerkt door een zeer heterogene presentatie met onder andere allerlei (slaapgerelateerde) ademhalingsproblemen zoals slaapapneu en alveolaire hypoventilatie. De diagnostiek en behandeling hiervan vormt een uitdaging voor de zorgverlener vanwege de medische complexiteit, maar ook vanwege de diversiteit in cognitie en gedrag bij de myotone dystrofie patiënt. Tijdens deze workshop gaan we deze uitdaging aan.

  8. Topics anno 2018, zorg en monitoring: wat kan er tegenwoordig allemaal thuis?
  Dr. Anda Hazenberg, verpleegkundig specialist/wetenschappelijk onderzoeker, UMC Groningen CTB
  Drs. Ries van den Biggelaar, longarts en medisch hoofd, Erasmus MC Rotterdam CTB
  Bedienen van apparatuur via internet is niet nieuw. De voorspelling is dat in 2025 per bewoner 65 apparaten online zijn. Dit is spannend, maar ook verontrustend. Hoe gaan we hiermee om binnen de gezondheidszorg om in ieder geval de veiligheid van de patiënt te waarborgen? Moet alles wat kan? Tijdens deze workshop lichten we de eerste gegevens die voortgekomen zijn uit de nationale HOMERUN-studie toe. In deze studie werden patiënten thuis ingesteld op beademing waarbij we hebben gekeken of dit net zo goed is voor patiënten als ingesteld worden in het ziekenhuis.

  Praktische informatie

  Organisatie
  Dit symposium wordt georganiseerd door CTB Nederland. De logistieke voorbereiding is in handen van Congressen MetZorg.

  Voor wie?
  Het symposium is bestemd voor artsen (huisartsen, revalidatieartsen, internisten, KNO-artsen, longartsen, neurologen), verpleegkundigen (waaronder wijk-, long-, neuroverpleegkundigen), verpleegkundig specialisten, fysiotherapeuten en overige professionals die betrokken zijn bij thuisbeademing.

  Wanneer en waar?
  Het symposium vindt plaats op vrijdag 6 april 2018 van 9.30-17.00 uur in ReeHorst, Ede. Congrescentrum ReeHorst ligt op vijf minuten loopafstand van NS-station Ede-Wageningen. Ook is er voldoende parkeergelegenheid (kosten € 7,00 per dag).

  Kosten
  De kosten bedragen € 125,00 voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en fysiotherapeuten en € 150,00 voor artsen en overige geïnteresseerden bij aanmelding vóór 2 maart 2018, op en na 2 maart 2018 bedragen de kosten respectievelijk € 150,- en € 175,00 (vrijgesteld van btw). De toegangsprijs is inclusief koffie/thee, een lunch, een afsluitende borrel, een congres map en de hand-outs van de lezingen. De factuur krijgt u vanaf een maand vóór het symposium per post toegestuurd door het Erasmus MC.

  Aanmelden en annuleringsvoorwaarden
  U kunt zich aanmelden tot 30 maart 2018. Bij annulering wordt € 25,- excl. btw in rekening gebracht. Annuleren kan alleen schriftelijk. Op en na 30 maart 2018 is annuleren niet meer mogelijk, wel kunt u uw toegangsbewijs overdragen aan een ander. De toewijzing van toegangsbewijzen en workshopkeuzes geschiedt op volgorde van binnenkomst. Meld u aan u aan door hieronder op de blauwe knop te klikken. Na het invullen en verzenden van het formulier ontvangt u meteen een bevestiging van je aanmelding in uw mailbox. Uw toegangsbewijs krijgt u uiterlijk vijf dagen van te voren per post toegestuurd.

  Accreditatie
  Accreditatie  is toegekend door het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals, het Verpleegkundig Specialisten Register, het ABAN, het NAPA en de KNGF voor 5 punten.

  Informatie
  Congressen MetZorg, 030-7512487. Of mail naar info@congressenmetzorg.nl.

  Let op: workshop 7 en 8 in de derde ronde zijn vol.

  • 6 april 2018
   09:30 - 16:30
  Bedrag Vink aan
  Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en fysiotherapeuten op en na 2 maart 2018Toon details + €150.00 (EUR)  
  Artsen en overige geïnteresseerden op en na 2 maart 2018Toon details + €175.00 (EUR)  


  Online event registratie en ticketing powered by Event Espresso

  Locatie

  locatie  

  Adres
  Congrescentrum ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede